تکلیف مان چه س؟

و بس که گردیم دس و بان دس
قرب ئرام نمن چو میوه نارس
جواو سلام نیشنوم له کس
بیکار چو ایمه له ایران فره س
خوش و حال هرکس مردیت آسودس
دکتر مصدق تکلیف مان چه س

نیمی له ملت دچار دردن
له صب تا غروب بیکار مگردن
و گسنه یی وینه ی زعفران زردن
مرد مبارز روز نبردن
زر ئرای ئیوس شر ئرای ایمه س
دکتر مصدق تکلیف مان چه س

نیمی له ملت چو گای پرواری
هر خون و خفن له سمن کاری
سرمستن و جام باده بی عاری
همیشه هفت رنگ و سفرشان هس
دکتر مصدق تکلیف مان چه س

ئوشن چل هزار بیکار و پاتخت
عمر گرامی مگذرن و سخت
بی جا و مکان بی لباس و رخت
سه وعده غذا کردن و یی وخت
ئاخر ئوانش هم نوع ئیوس
دکتر مصدق تکلیف مان چه س

یسه چوار روژتر هم زمستانه
زوخال نابوده هیزم گرانه
صدای زیل و بم بفرو بارانه
شقه ی دنان تی چو مسگر خانه
داش! نانوایی نی کفیده دس
دکتر مصدق تکلیف مان چه س

غصه کسادی سفید کرد ریشم
له صوب تا غروب خمیازه کیشم
من وه انتظار مشتری نیشم
بازرس یل هرسات مکن تفتیشم
چه بکم ئرای تلکه ی بازرس
دکتر مصدق تکلیف مان چه س

مشتی زر پرست سکه ی زر شناس
هیچ دینی نیرن غیر از اسکناس
مه مجلس ریا و روضه ی قارداس
تا نشان بین اسپاب و اثاث
یه روضه نیه، یش یی جور حقه س
دکتر مصدق تکلیف مان چه س

سه ماهه حقوق پاسبان شار
نیرسید نیده ی دس طلبکار
مر جرات دیرن بچنه بازار
یه چری آقا! ئو داد کی سرکار
دس مایه نیریم حساوکت بار
و دینت قسم نقدو نسیه س
دکتر مصدق تکلیف مان چه س

اوضاع مملکت درهم برهمه
وینه ی زلف یار پر پیچ و خمه
نیمی له ملت دچار غمه
رشته زندگی خیلی محکمه
ورنه و آسان گیان مدن و دس
دکتر مصدق تکلیف مان چه س

دست و پای مردم پیچاسه و هم
گش و کساتی دچارن و غم
له هر کس پرسم ئوشی چه بکم
و گیان شامی هر له کیسه خوم
من ئوشم بخوین تا ئوری که هس
دکتر مصدق تکلیف مان چه س

شعر:شامی کرماشاهی

/ 0 نظر / 35 بازدید