شعر و متن کردی

مگر قصاو بای بکنه پوسم/اوسا غافل بوم له یاد دوسم.
***************************************

دردت خم له خوم دیده راسگم/قیافه شیرین با کلاسگم/دم جور نقل لود جور شکر/ماچ به پیم شکتی در کر.
***************************************

ایسه که باخه وان فصل خزانم/مه بال شکیای کنجه ویرانم/و دل نالانم و چم گریانم/عزیزان امان بی همزوانم/گلم ناامید جرگم سزیایه/وهارم خزان کولام رمیایه.
***************************************

فدای خماری چویل کالد/فدای و تنیا نیشتن مالد/هم نفس هم دوس هم کل کسمی/له دار دنیا هه خود بسمی/دارو آرام بخش درد دلمی/بوسان دایم پر له گلمی.
***************************************

کاشکا بزانی فره توامد/منزلگام هالاد تا و قیامت/خدا خوی زانی رفیق نازارم/داخ دیوریه گد شکانیه بالم/اگر مه مردم و لای دسه خود/قوره گم بنه نزیک ماله گد/بیلا قوره گم کمی و لاد بود/تا مال تو نازار و لیم دیار بود.

***************************************یه چن وقتیگه دلم غمینه/یاران تک و توک پا لیم برینه/حالم نیپرسن جور جار جاران/تنیا منمه جور گناهکاران.
***************************************


سرت سرفراز رفیق چولم/دیارت نیه دردت له کولم/دنیا هیچ نیه جیبت شل بکه/پیام پیامی إرام کل بکه.

***************************************
دل و مالم فدای تماشاد/حسرت ها دلم بنیشم و لاد/فره عزیزی و ناو دلم/هیچکس نیتونی بنیشیده جاد.
***************************************

و عشق شیرین و روح فرهاد/مگر من بمرم تو بچی له یاد/قسم و سرپل و شار شاباد/تا روژ مردن فکرم ها ولاد.
***************************************

کفتیه و یادم جور قسط بانکی/جویای حالد بوم و بی طاقتی/دل بودجه نیری بسینی نازد/مگر وام بگرم بامه پیشوازد.
***************************************

عزیز و نازار هر چه کسمی/ساعت سیکوپنج بان دسمی/خدا بزانید هر تو حالمی/گنج خزانه بن مالمی.
***************************************

قسم و قرآن ختم کلامه/عشقد تا محشر پابند پامه/بی وصال تو دل و گیان نامه/هر چند عاقبت قورسان جامه.
***************************************

تمام کرماشان ژیر و بان کردم/گشت رفیقیلم گن و خاص کردم/گشتیان یک و یک جای خوبان دیرن/ولی هیچ کامیان معرفت خود نیرن.
***************************************
گلاره چوم گوشواره گوشم/زجر دورید ها بان دوشم/دسد بی بلا إرا پیامد/إرا شیرینی لفظ کلامد/هر روز دعاگو خود و کَسدم/نذری چویله دایم مسدم.
***************************************

شرط بو و بی تو برگم دوار بو/سفیدی روژم رنگ شوار بو/کز کز بنیشم کزی جرگم بو/جیای و تو روژ مرگم بو.
***************************************

دیارد نیه جیو جار جاران/ملد باریکه جیو دالگه ماران/نه زنگ دیدن نه دی پیامی/یه چه رفیقی یگه ریام و ناوی.
***************************************

کاشکا بویاتام وه سیکار دسد/جو دوکل بپیچیام و دور دیده مسد.
***************************************

ایواران وقتی و تنیا نیشم/یه بس چسبنم و یادت کیشم/سیخگه کفت و پتوگه سزان/داخ دوریگد سقانم رزان.
***************************************

سلام و جمال و دیده پاکد/وینه قربانی کفم و خاکد/اگر بی دنگم نیوشی رنجیاس/هم و پژارد تا دنیا دنیاس.
***************************************

رسی و دسم پیام لذیذت/و یادم بیه چهره عزیزت/هم برا هم دوس,قبله و نفسم/اسمسکت رسی و دسم/هر چند سعادت دیدارت نیه/اما خاطرت و یادم بیه/بیوش بیونم داشی احوالت چیونه/ارادت درم چو مار و پینگه(پونه)/در آخر کلام خدا یارت بو/ایزد منان نگهدارت بو.
***************************************

سلام و خدمت رفیق خاصم/داخ دوریت بریه آزم/گیانم و فدای دنگ زلالت/همیشه پرسم اوضاع و احوالت/قشنگی چاوت و یادم نیچو/مگر منزلم و ژیر خاک بو
***************************************


با مرامیل ظفر،عرق فروشیل باغ ابریشم و شیره کیشیل جعفرآباد و زندانییل دیزل آباد و لوطییل نقلیه و بچه خوشگلیل نوبهار و شر خریل طاق وسان و ترامادول فروشیل گاراژ و مایه داریل فردوسی و نره لاتیل صابونی و عشق بازیل رشیدی و ریوداریل شهیاد و خلاصه کرماشان خوار تا بان و نذرت.
***************************************
قسم و رتبه مردان دانا/ حافظ و سعدی،شمس و مولانا/قسم و یک یک سوریل قرآن/قسم و غریب شاه خراسان/قسم و خدای حی لا مکان/مه دوسد دیرم له دل و له گیان.
***************************************

و خط خوش نیوسام له بان سانی/رفیقی دیرم گیانم ها له گیانی/آرزو دیرم شان بیم و شانی/فره عزیزه خدا خوی زانی.
***************************************

هایده کو رفیق دیارت نیه/دنگ اس ام اس جارانت نیه/ گیانم و فدای دنگ زلالت/هر من باید بوم جویای احوالت.
***************************************

جاگت خالیه و لام بنیشی/ناز دلگه تنیام بکیشی/گلکم تنیای درده/بی تو زندگیم و خدا سرده/هایده کو عزیز إرات نیرم خاو/کی بود دواره بیونمت وچاو.
***************************************

/ 0 نظر / 11 بازدید