فروشگاه مصرف و فروشگاه مواد نفتی روستا

*دلیل عدم رسیدگی به این دو فروشگاه چیست؟

*چرا به صورت غیر فعال در آمده است؟

*چه کسانی باید به آن رسیدگی کنند؟

/ 1 نظر / 13 بازدید

یارانه قطع شد فروشگاه تعطیل شد