تقسیم بندی دهستانهای سنقر

--------------------------------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای قمام مشتمل بر 39 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:

1 - سراب سورن‌آباد، 2 - سورن‌آباد، 3 - حبشی، 4 - خوشیار، 5 - حسن‌آباد، 6 - گوزه‌گران، 7 - چم‌کبود، 8 - کل‌کل، 9 - پاییزآباد، 10 - چشمه‌چراغ، 11 -‌چنگره، 12 - هیبت‌اله، 13 - کیسله، 14 - سالارآباد، 15 - سردره قبادی، 16 - بشیرآباد، 17 - گردکانه علیا، 18 - گردکانه سفلی، 19 - چشمه کره، 20 -‌مرزیان، 21 - کلک امجدی،
22 - آسیاب جوب فرمانفرما، 23 - اسلامیه، 24 - چرکس، 25 - میدان، 26 - چهارگاه، 27- فیروزآباد، 28 - قمام،
29 -‌کاظم‌آباد، 30 - گرجی‌بیان، 31 - حسین‌آباد امجدی، 32 - گرگین‌در، 33 - ده سلیمان، 34 - ده عباس، 35 - ده
رضوان، 36 - قلعه جوق، 37 - امامزاده حیدر،38 - مزرعه مسلمانان، 39 - مزرعه بیگلرآباد.

3 - دهسان آگاهان


--------------------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آگاه علیا مشتمل بر 32 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:

1 - زاغان علیا، 2 - سفیدزنگول، 3 - سعیدیه، 4 - زاغان سفلی، 5 - قله جبرئیل، 6 - المادین، 7 - جانعلی، 8 -
امیرعمران، 9 - آسیاب جوب، 10 -‌ریگ‌جوب، 11 - کله‌پا، 12 - خسروآباد امجدی، 13 - حیدرآباد، 14 - آگاه علیا، 15
- الیاسان امیری، 16 - اسدیه، 17 - نصرت‌آباد، 18 - ورداران، 19 -‌گل‌تپه، 20 - آیینه‌جوب، 21 - چفدر، 22 -
هفت‌آشیان، 23 - چشمه سفید، 24 - بورکه، 25 - سایه‌کر علیا، 26 - سایه‌کر سفلی، 27 - حسن‌آباد گویجه، 28-
گویجه، 29 - ده‌خداداد، 30 - گل‌سرخه، 31 - حاجی‌آباد بزرگ، 32 - دره‌رقه.

4 - دهستان سطر

--------------------------------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای سطر مشتمل بر 33 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:

1 - چشمه گیلان، 2 - کنده سرخ، 3 - چشمه کبود، 4 - الیاسان، 5 - سیردوله، 6 - چهارملان، 7 - مولان‌آباد، 8 -
گل سفید، 9 - چشمه بهاء‌الدین، 10 -‌مزراله، 11 - سیرکوه، 12 - چرخلان، 13 - چشمه توران، 14 - چشمه قط،
15 - علی‌آباد، 16 - تلخستان، 17 - آسمان دول، 18 - چشمه قلعه، 19 - سطر،20 - دربند، 21 - باب شیخعلی،
22 - شورآباد، 23 - امجدآباد چشمه‌پیری، 24 - داشتی بلاغ، 25 - چقورچای، 26 - جوب‌ساز، 27 - ده‌شیخ، 28 -
خلیفه،29 - جوب کبود علیا، 30 - جوب کبود سفلی، 31 - قلعه حاج امین، 32 - دوگل بنده، 33 - بورک‌آباد.

5 - دهستان آب باریک

--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای آب باریک علیا مشتمل بر 20 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:

1 - مارانگاز، 2 - قره‌تپه، 3 - کلبی‌آباد، 4 - تپه‌رش، 5 - ده حمزه، 6 - ده الیاس، 7 - سرسگاز، 8 - یارگله، 9 -
جان‌احمد، 10 - کوچکینه، 11 - قلعه فرهاد‌خان، 12 - کمرآباد، 13 - آب باریک علیا، 14 - آب باریک وسطی، 15 -
علی‌آباد یوسفی، 16 - دهنو، 17 - آفریانج، 18 - پلنگین، 19 - سهنله، 20 -‌امامزاده ابوهادی.

6 - دهستان سراب


--------------------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گزنهله مشتمل بر 25 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - حسین‌آباد قوری‌چای، 2 - قوریچای، 3 - تازه‌آباد، 4 - شمسک، 5 - گزنهله، 6 - عباس‌آباد، 7 - غیب‌له، 8 -
زنگنه، 9 - خیاران، 10 - پیرلسیمان، 11 -‌جامیشان علیا، 12 - بلوطستان، 13 - گلویچ، 14 - آئینله، 15 - سردره
بیگلر بیگی، 16 - نجف‌آباد، 17 - صفاییه، 18 - خنجرآباد، 19 - نخودتپه، 20 -‌قروه، 21 - غیاث‌آباد، 22 - آقبلاغ، 23 -
لیلمانج، 24 - دروازه، 25 - سلطان‌آباد

 

/ 0 نظر / 82 بازدید