فقط یه کرماشانی میتانه...

@ فقط یه کرماشانی میتانه وسط خیابان وایسه و میخ بشه تو چش راننده بعد که ماشین از کنارش رد شد بگه هویییییییییییییییییی ....

 @ فقط یه کرماشانی میتانه وقتی یه پسر هیکلی از کنارش رد شد، به بغل دسیش بگه: و گیان تو ناو سی ثانیه کشمه ی

 @ فقط یه کرماشانیه که تو همه ی کارا ده سال مهارت داره

 @ فقط یه کرماشانیه که وقتی هروز غروب میرن طاقوسان قلیان بکشن قبلش میرن فلافل مخورن

 @ فقط یه کرماشانیه که وقتی بازی تخته نرده با هزار بدختی برد به رفیقش میگه: کوره تو کی مال ایی حرفای ؟!

@ فقط یه کرماشانی میتانه با رفقا بره فضای سبز که یه هوایی تازه کنه ولی هی پشت سرهم قلیان بکشه
 
@ فقط یه کرماشانی میتانه وقتی پشت فرمانه حس مالکیت کل راههای استان بهش دس بده و به هر عابری که از خیابان رد شد باعصبانیت بگه "نچ" یا به ماشین جلویی با صراحت بگه "گمال بچو دی"

@ فقط یه کرماشانی میتانه وقتی رسید به ترافیک پارک شاهد به مملکت فحش بده و یاد گرانی مرغ ونان وکفایت نکردن یارانه وهزارویه بدبختیش بیافته

 @ فقط یه پسر کرماشانی میتانه هزارگله دوس دختر بگیره ونذاره که آب از آب تکان بخوره

  @ فقط بری ایکه حس محبوبیت بهش دس بده

 @ فقط یه دختر کرماشانی میتانه به دوس پسرش بگه تک پرم وبه همه ی هم کلاسیاش ودوس پسرای دیگه ش بگه داداشی

 @ فقط یه کرماشانی میتانه به صمیمی ترین دوستش بگه خورشت تا بقیه ی افرادی که دورشن بهش بخندن بعد دوگله م به خودش فحش بده تا از دل دوستش دربیاد

 @ فقط یه کرماشانی میتانه به دوس دخترش بگه "من میمیرم واسه غذاهای ایتالیایی(با لهجه ی جلف ولوس) "بعد که برگرده خانه بگه "ننه از ترخینه گی دیشو نمانده!!!"

@ فقط یه کرماشانی میتانه بره تو بازار بگرده فقط به عشق ایکه دونفره با رفقا رو مسخره کنه یا شماره بده یا شماره بگیره وشب تعداد طرح های موفقیت آمیزشه بشماره

@ فقط یه کرماشانی میتانه تو محله با شلوار جافی بگرده ولی وقتی مخا بره سر قرار جین دم پا کپ بپوشه وحس کنه خوشتیپ ترین خلق خداس

@ فقط یه کرماشانی میتانه در روز به مردم 1999909909 دانه متلک بندازه (بدون تکرار)
@ فقط یه کرماشانی میتانه جنگ محلی راه بندازه وتمام ناموس وخواهر مادر او محله ره بشوره و چن نفره شل وپل بکنه وآخر سر حس فردین بازی بهش دس بده که بری حفاظت از دوستاش جنگ کرده

 @ فقط یه کرماشانی میتانه وقتی داره خالی بندی مکنه تو چشات زل بزنه بگه به جان بچه م به نان ونمکی که باهم خوردیم راس میگم

@ فقط یه کرماشانی میتانه تو حمام ودشویی و...حس خوش صدایی بهش دس بده بلند بلند بخوانه "خوشم میا از او چشات..."
@ فقط تو کرماشانَ که بعد از یه تصادف ساده ممکنه قتل های زنجیره ای وآبا واجدادی راه بیافته

 @ فقط یه کرماشانی میتانه با بوق ماشین هم سلام کنه، هم خداحافظی، هم فحش بده و هم تشکر کنه

@ فقط یه کرماشانی میتانه دوماه بره سربازی بعد اندازه ی 8سال دفاع مقدس خاطره داشته باشه وهرروزم تعریفشان کنه و مغز فک وفامیل ورفقا ره ببره

@ فقط یه کرماشانی میتانه با رفقا عکس دس جمعی بگیره بعد اگه از قیافه ی خودش خوشش آمد خودشه جدا کنه وهر دقه بره نگاش کنه
/ 0 نظر / 24 بازدید