باورها

5.عطسه نشانه عدم پیشرفت در اقدام مورد نظر است.

6.انداختن دندان شکسته و یا افتاده در زیر پا ملال به همراه دارد.

7.گریه کردن پشت سر مسافر شگون ندارد.

8.پریدن پلک چشم راست نشان از رسیدن مهمان است

9.پریدن پلک چشم چپ نشان از خبر ناگوار است

10.چرخانیدن سکه در دست به هنگام سال تحویل برکت می آورد

11. افتادن شهاب دلیل بر مرگ کسی است

12.شکستن اشیاء دلیل بر رفع بلاست

13.ریختن ناگهانی آب دلیل روشنایی خانه است

14.غار غار کلاغ خبر از رسیدن مهمان دارد.

15.نشستن یا خواندن جغد بر بام خانه شوم است.

16.بهم سائیدن ناخنها باعث بروز جنگ می شود

17.ریختن نمک به زمین موجب بی برکتی خانه می شود

18.گرفتن دشت اول صبح یا اول سال از افراد خوش دست برکت می آورد.

19.آمدن افراد سبک پا (خیر)به روی کاری موجب پیشرفت کار می شود.

20.دست به زانو نشستن پریشانی به همراه می آورد.

21.نگاه کردن به آئینه در هنگام شب آدم را جنی می کند.

22.در حین غذا خوردن اگر لقمه در گلو گیر کند یکی از بستگان دچار مشکلی شده است.

23اگر در مجلسی ذکر خیر کسی به میان آیدو آن شخص وارد شود می گویند حلال زاده است.

24.اگر دستهای نوزاد باز باشد دست و دل باز می شود و اگر بسته باشد خسیس می شود.

25.ریختن آب جوش به زمین باعث کینه اجنه می شود و باید اول بسم الله گفت.

26.وقتی به تاریکی وارد می شوی باید بسم الله بگویی.

27.نشستن در بین چهار چوب درب بخصوص در هنگام شب پریشانی می آورد.

28.نگهداری طیور در خانه آمد نیامد دارد.

29.جارو کردن در هنگام شب خیر و برکت خانه را می برد.

30.اگر به طور ناگهانی چشمت به ماه افتاد باید به او سلام کنی و صلوات بفرستی.

31.شبهای جمعه ارواح در اطراف خانه هستند باید چراغ روشن باشد و ساکنان خانه شاد باشند تا ارواح هم شاد شوند.

/ 1 نظر / 21 بازدید
مهدی حقیقی

پیچیدن صدا در گوش چپ نشانه ی بدگویی است اما در گوش راست نشانه خوب گفتن درمورد فرد است